روایتِ یک شهید به زبان شهیدی دیگر

مصاحبه با شهید مسلم اسدی: (موضوع: شهید حسن یدالهی)     وقتی که توی دسته بودیم، او پیک دسته بود. وقتی هم که به دسته ویژه رفتیم، پیک دسته ویژه شد و با هم کار می کردیم. اما حسن پیک نبود! او قاصد بود؛ قاصدی بود که خدا فرستاده بود در جمع ما تا آگاهمان … ادامه خواندن روایتِ یک شهید به زبان شهیدی دیگر