دیدار یار

خاطره از: محمدجواد کولیوند؛ برادر جانباز شهید حسن کولیوند   حاج حسن، قطع نخاع گردن بود و پاها و دستهایش توانایی حرکت نداشتند. برای جابجا شدن، حتما باید دو نفر کمک می کردند. برای همین، در سفر مکه اش، من و پدر مرحومم او را همراهی کردیم. آن 15 روزی که در مکه بودیم، همراه با کاروان جانبازان، سخت ولی بسیار شیرین بود. حاج حسن هم، تلافی کرد. یک روز صبح زود تماس گرفت. خوشحالی عجیبی در صدایش بود... گفت: «داریم می رویم خدمت مقام معظم رهبری. دیدار خصوصی است. 30 نفر بیشتر نیستیم...
Read More