«مسلم» به روایتِ شهیدان

  شهید مسلم اسدی به روایتِ شهیدان گردان علی اکبر این مصاحبه ها، پس از شهادت مسلم اسدی با همرزمان ایشان انجام شده است. کسانی که در این مصاحبه شرکت نموده اند، خودشان در عملیات های بعدی به شهادت رسیدند و به رفیق شهیدشان پیوستند.       شهید محسن ایوبی: تاریخ مصاحبه: 16 اردیبهشت 1366 کمتر کسی بود که با اولین برخورد، شیفته اخلاق و تواضع مسلم نشود. ... ایشان با این که می توانست از پشت، نیروها را هماهنگ و هدایت کند، لیکن نمی توانست تحمل کند و لذا همیش...
Read More