فرماندهی با محوریت “دوستی”، نه “دستور”!

خاطره علی عیسایی

درباره شهید جواد رهبر دهقان

 

علی عیسایی

شهید جواد رهبر دهقان، با رفتارش به ما درس می داد، نه با زبانش.

او فرمانده بود، اما ارتباطش با نیروها، صمیمانه و دوستانه بود. همه دوستش داشتند و پروانه وار، گِردش می چرخیدند…

فرماندهی او با محوریت دوستی بود نه دستور.

در جوار او که بودیم، از کیلومترها دویدن و عرق ریختن و آموزش های سخت هم لذت می بردیم!

 

 

جواد رهبر دهقان جزء آن دسته از فرماندهانی بود که در قلب نیروهایش جای داشت.

همیشه به یادش هستیم

خدا کند که او هم از ما یاد کند…