مزار شهدا در استان تهران

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
مرتضی احمدتبار بائی قربانعلی جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران اسلامشهر گلزار شهدای امامزاده عباس
حبیب خیری پیله رود توکل جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۶ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۲۰شماره۱۶
احمد عسگری محمدقلی فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء تهران بهشت زهرا قطعه۲۶ ردیف۸۶ شماره۵۲
علی اکبر کاکاوند عطاءالله جزیره خیبر ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۱ ردیف ۱۰ شماره ۱۷
محمدرضا مصطفی قربانعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۱۲ردیف۱۲شماره۱/خ
علی سرافراز ابوالفضل شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۴ ردیف ۱۵۰ شماره۸
علی شاه علی ده آبادی حسینعلی شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه ۲۶ ردیف ۷۷ شماره ۴۰
اکبر یزدیان حسین آبادی محمد جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۶ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۲۶ ردیف ۹۱ شماره ۴۷
حمیدرضا دلیلی دیداری محمد باقر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۶ شردیف ۲۸ شماره ۲۰
محسن ابراهیمی عبدالله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۶شماره۵۳
نوروز یاری ارسلان جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۷ ردیف ۴۷ شماره ۱/ت
حسین زارع پور کجانی حبیب جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۷ ردیف۱۱۸ شماره ۱ مکرر
محمد (شهریار) همت احمد شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۷ردیف ۱۰
عطاء الله کلهر رحمت اله جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۵ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۲۷ردیف ۱۱شماره ۱۰
ابراهیم شهبازی موسی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۷ردیف۱۱۳شماره۱/ب
منصور طهماسبی چانلو  ابراهیم جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۶ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۲۷ردیف۱۸شماره ۱۴
علیرضا دره باغی اسماعیل ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۸ ردیف ۱۳ شماره ۱۶
عباس غضنفری حیدر شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۸ ردیف۱۹ شماره ۱۵
بهرام ممنونی سلیم جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۲۸ردیف ۱۰شماره ۲۳
مجید آرمیون نقی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۸ردیف۱۰۳شماره ۱ مکرر
فرهاد مروتی عزت الله شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف ۱۰۵ شماره ۳
حسین افراشته محمد ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف ۱۶۷ شماره ۱۵
محمد تقی همتی حسین شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف ۲ شماره ۱۲
محمدرضا اسدی رازی حمزه شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف ۲۷ شماره ۶
امیرحسین عباسی کجانی حبیب اله شلمجه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف ۶۲ شماره ۱
عباس یاوری فروشانی نصرالله ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف ۹۲ شماره ۱۱
علیرضا شایسته  اسداله شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ ردیف۷۲شماره ۳
مرتضی گودرزی کریم ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ردیف۱۶۲/۱۶۳شماره۱۶/۲۶
مولا مراد حیدریان عباسعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۲۹ردیف۲۰شماره ۳
مهدی ماهوری مصطفی ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه ۴۰ ردیف۸۹شماره ۱۸
غلامحسین دهقانی زاده بغدادآباد ابوطالب ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه ۴۰ردیف ۱۰۱شماره۲۱
عبدالحمید رمضان نیا شعبانعلی ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۴ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه ۴۰ردیف۱۸شماره۲۲
بهمن (میثم) نجفی نوروز علی ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه ۴۰ردیف۹۰شماره۱۹
قربانعلی سلطان آبادی مراد علی جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۴۴ ردیف ۷۰ شماره ۲۶
امیرحسین صفار محمدرضا ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۴ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه ۵۰ ردیف ۵۴ شماره ۲۴
داوود همت زاده عبادالله جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/؟ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۵۰ ردیف ۷۱ شماره ۸
امیر رضا کلثومی علی جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه ۵۰ ردیف ۹۷ شماره ۲
حسین (مهرداد) جامد غلامرضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ ردیف ۱۲۹ شماره ۱۲
مرتضی ولی اللهی ولی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ ردیف ۸۶ شماره۷
علی معروف خانی عباس جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ردیف ۱۰۹شماره۸
محمدرضا نعلبندی صیاد شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۴ شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ردیف ۱۳۴ شماره۵
رضا درجزینی سرخوش مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ردیف ۹۱شماره۱۸
علی رضائی اصل حسن مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۵ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ردیف۱۳۰شماره ۱۶
حمید ملا رضا محرم شمال پادگان حمید ۱۳۶۷/۵/۱ دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه ۵۳ردیف۶۷شماره۱۴
حکمت الله لشینی محمود مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۴ردیف۱۴۵شماره۲۸
نقی بغدادی شعبانعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۴ردیف۱شماره۳
محسن سلطانی علی اصغر شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۴ردیف۲۶شماره۱۵
امیر توکلی نجف آبادی حسین علی جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۶ردیف۳۰شماره۳۵
سید حبیب مرتضوی اشکذری سیدرضا شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۴ دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه۲۶ردیف۷شماره۱۷
حسین کثیری محمد جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۶ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف ۱۲ شماره۳
ابراهیم آرامش علی اصغر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف ۴۹شماره الف
داوود قاسمی آقاوزیر جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۱۳۲ شماره۱
محمدرضا رعیت رکن آبادی علی اکبر جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۱۹شماره۶
علی پازوکی ابوالحسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۱شماره۱
عبدالله سرایی محمد جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۲۱شماره۱۵
عباس پرنده رضایی نصراله جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۲۴شماره۷
علی اکبر بخشی پور علی محمد جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۲۸شماره۷
علیرضا خطیبی نیا محمد جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۴۵
محمدعلی ریاحی ابوالفضل شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۵۲شماره۱۳
امیر چمنی احمد جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۷ردیف۷
مصطفی حقیقی محمود شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۸ردیف۱۰۲شماره۱
مهدی قائمی تهرانی غلامحسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۸ردیف۹۴شماره۱مکرر
امامعلی غلامی قربان شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۸ردیف۹۷شماره۱۶
فریبرز امیر کاویانی فریدون شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۱۸ کربلای ۵ – مرحله ؟ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹-ردیف۱۰۵-شماره۱
سیاوش ( مسلم) اسدی رازی حمزه شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ ردیف ۲۷ شماره۶
ذبیح الله نظری بهمن شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ ردیف۱۰۶شماره ۳
علی مهاجری امیری ابوالقاسم شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ ردیف۸۱ شماره ۱۵
حمید باقری علی ماووت- دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۱۴۶شماره۱۶
محمود پورسلیمانی احمد شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۳۷شماره۳
محمد حسین یوسفی نژاد علی اصغر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۳۷شماره۳
حسن هادی پور حسین شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۴۱شماره۲
مرتضی ترکاشوند فریدون شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۴۳شماره۲
امیر علیزاده احمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۵۰شماره۶
سید جعفر غضنفری فضل الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۵۲شماره ۳
داوود(علی) کوثری نعمت الله ماووت- دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۵۸شماره۱۲
امیرسیاوش مطلع جلال شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۶۲شماره۱۰
غلامرضا دیانی حسین ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۶۲شماره۱۲
جلال شاکری حسین آباد رضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۶۳ شماره۶
محمد حسین وقاعی عصمت پناه غلامعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۶۳شماره۴
کتابعلی بیات سیف علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۶۶شماره۳
حسین ظهوریان محمد اسماعیل شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۷۶شماره۶
کاظم کاهه عباسعلی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۷۷شماره ۱۷
مهدی تیموری محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیف۷۷شماره۹
احمد اوریات حسین شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۲۹ردیفف۱۰۶شماره۱۸
مجتبی عباسی علی اکبر ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۱۰۱شماره۱۵
فرشید (حسین) علیزاده موجود نیست شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۱۶شمار۲۴
حمیدرضا چابک ولی الله شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۵۴شماره۶
محمد طاهری معین اهلعلی شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۶ شماره۲۳
غلامرضا خیری پور اصلان شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۴ شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۸۱شماره۱۳
محمدعلی بقار نصرآبادی یدالله ماووت- شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۸۹شماره۱۹
مهدی تیز قدم پرویز ماووت- شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۹۰شماره۱۷
مجید سلیمی حسین ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران بهشت زهرا قطعه۴۰ردیف۹۳شماره ۱۶
قاسم رئیس میرزایی اسد الله جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۵۰ردیف۲شماره۲۴
عباس فروزنده عزیزاله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۰ردیف۳۷شماره۱۸
مجتبی درویشان مرتضی  جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۵۰ردیف۴۹شماره۴
داوود حسنی جعفر جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۵۰ردیف۵۱شماره۱۰
مجید عاشوریان قلعه نویی محمد موسی جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۵۰ردیف۸۹شماره ۱۹
محمدرضا سیار هوشنگ جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۵ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۵۰ردیف۹۴شماره ۲۰
محمدعلی کرامتی نیا حسین مهران ۱۳۶۵/۴/۱۱ کربلای ۱ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۵۳
ناصر احمدپور ساروقی نوروز علی شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۳ شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه۵۳-ردیف۱۷۲شماره ۱۲ مکرر
بهمن ترکیان محمد حسن حاج عمران ۱۳۶۵/۶/۱۲ پدافندی کربلای ۲ تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۰۰شماره۱۳
محمدرضا قائم مقامی نصرالله شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۳ شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۰۵ شماره ۱۷
جهانبخش دوست کرم بخش حاج عمران ۱۳۶۵/۶/۱۲ پدافندی کربلای ۲ تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۰۶شماره۱۳
محمدحسین صدیقی علی اصغر مهران – قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۱۶شماره ۱۷
ولی اله اندامی حبیب اله مهران ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۱۶شماره۱۸
محمد علی رضایی تجرق باب الله مهران ۱۳۶۵/۴/۱۱ کربلای ۱ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۲۵شماره۱۴
حمیدرضا امیری وحید فضل الله مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۵ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۲۶شماره۱۱
حسن رحمانی فرشباف محمد مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۲۹شماره۱۱
اکبر کریمی ابراهیم شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۲۹شماره۱۵۰
عباس علی صیدآبادی عسگر شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۴ شرهانی تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۳۷شماره ۴
حمید فاضل بجستانی اسحاق جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۴ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۴۱شماره۷
امیر شاه حاتمی حسین مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۴۳شماره۱۵
جواد حاجی عسگری محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۴۶شماره۱
غلامعلی سوارآبادی امام وردی فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۴۷شماره۷
اصغر کریمی ابراهیم مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۴شماره۱۳۳
مجید حاجی عسگری محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۷۷شماره۲
محمد میراز جواد خان محمود فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۱۸۱شماره۱۰مکرر
مهدی بختیاری دوست حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۲۶شماره۱۱
جواد شاعری ذلفعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۳۲شماره۱۴
حسین توکلی زاده محمد جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۳۲شماره۳
اسفندیار(محمودرضا) طاعتی محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۳شماره۹
ناصر غلامی نجفعلی جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۸ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۸۷شماره ۱۸
منوچهر (صادق) عطایی بداله مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا قطعه۵۳ردیف۹۵شماره۱۵
منوچهر شیدایی علی اکبر جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران بهشت زهرا قطعه۹۰ردیف۱۹شماره ۹۹
علی جمیلی شبستری محمد جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا
مسعود حیدری محمد باقر جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران بهشت زهرا
شاهرخ (حسین) عبدی  محسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا
جعفر قربان نایینی حسن شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۴ شرهانی تهران بهشت زهرا
سید حسن کلانتر سید احمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران بهشت زهرا
یدالله آقایی میبدی علی اکبر ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران پاکدشت – ارمبویه قطعه ۱-ردیف۳ شماره ۷
مرتضی قصایی عیسی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران پیشوا گلزار شهدای امامزاده جعفر قطعه ۲ ردیف ۱۸
حسین کاشانی اسدی موخری  علیمحمد فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء تهران پیشوا گلزار شهدای پیشوا
جمشید (رضا) رنجبر امیر شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ تهران تجریش جاویدالاثر
جواد سلیمی رضا جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران تهران جاویدالاثر
حسین غلامی جعفر فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء تهران تهران جاویدالاثر
سید مصطفی کیائی جمالی سید مرتضی ماووت- دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ تهران تهران جاویدالاثر
امیر آقاخانی مسعودی حمید شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
مجید فرد طاهری رضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
علی اصغر مرادی محمد علی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
عباسعلی حیدری تقی ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران چیذر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر
حمید قربانی امیر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه قطعه۱ردیف۱
حسن یداللهی غلام حسین مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران شهریار – صباشهر گلزار شهدای صباشهر
مسعود فرشادی مهدی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ کربلای ۵ – مرحله اول تهران لویزان امام زاده پنج تن
سعید اربابی مصطفی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
سیدرضا طباطبایی سیدجلال شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
مهدی رضائیان محمد حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ کربلای ۵ – مرحله اول تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
قاسم وثوق  اسماعیل جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران لویزان گلزار شهدای امامزاده پنج تن
علیرضا حاجی صادقی  غلامحسین جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای آب باریک
حسن هداوند میرزایی نگاهدار جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای جلیل آباد
محمدرضا یزدانی نیکو امیر جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران ورامین گلزار شهدای جلیل آباد
عباس تاجیک غلام جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا
حسن نیاکان حاج آقا ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا
مهدی احمدزاده دلخوش حسن  جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا بلوک۵
مهدی شقاقی وند محمد تقی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ تهران ورامین گلزار شهدای حسین رضا قطعه۱ردیف۱
حسن تاجیک غلامحسین جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ تهران ورامین گلزار شهدای سید فتح الله
علی قربانی فیروزکوهی غلامعلی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم تهران ورامین گلزار شهدای گلستان حسین رضا

 

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
عبدالله فلاح شیروانی علی فکه ۶۵/۲/۱۳ سیدالشهدا تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه۵۳ ردیف۱۶۸شماره۱۳
مرتضی سلیمی محمد ماووت ۶۶/۴/۱۴ نصر ۴ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه۲۹ردیف۱۵۷شماره۱۵
غلامعلی مرتضی زاده (عبدالله حسینی) ولی شاخ شمران ۶۷/۱/۱۶ بیت المقدس ۴ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه۲۴ردیف۷۰شماره ۱
سید محمد سعید ابوالمعالی الحسینی سید محسن اروندرود ۱۳۶۵/۳/۲۶ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۲۶ ردیف ۹۰ شماره ۱۸
امیر ابوفاضلی حاجی سقز ۱۳۶۹/۵/۷ درگیری با ضد انقلاب تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۴۰ ردیف ۴۱ شماره ۱
محمدکیان ارثی اکبر پاسگاه زید ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۵۳ ردیف ۲۲ شماره ۹
عباس پور احمد غلامعلی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۲۱ کربلای ۸ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۲۶ ردیف ۸۳ شماره ۴۶
بهروز حداد ماهینی احمدعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۸ کربلای ۵ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۲۹ ردیف ۲۲ شماره ۱۸
سید علی خرازانی تفرشی سید حسین سد دز ۱۳۶۵/۷/۲۵ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۵۳ ردیف ۸۲ شماره ۱۵
داوود جوانمرد احمد سوریه – حلب ۱۳۹۴/۹/۲۹ مبارزه با تروریستهای تکفیری تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۴۰ ردیف ۴۰ شماره ۷
سعید رشیدی جهان صفی الله شلمچه ۱۳۶۷/۵/۴ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۴۰ ردیف ۲۵ شماره ۷
داوود صباغ پور میرزا دربندیجان ۱۳۶۷/۱/۷ بیت المقدس ۴ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۴۰ ردیف ۳ شماره ۱۲
مجید طهماسب نژاد صادق ماووت ۱۳۶۶/۱۱/۱ بیت المقدس ۲ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۴۴ ردیف ۹۲ شماره ۲۳
منصور علی بابایی بکی حمزه پاسگاه زید ۱۳۶۷/۵/۶ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۲۸ ردیف ۱۴ شماره ۱۵ مکرر
علی اکبر غیاثی رحمت الله مهران-قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۲۳ کربلای ۱ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۵۳ ردیف ۱۱۱ شماره ۱۶
صفا مظفری بمی یدالله فاو-ام القصر / اروندرود ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ والفجر ۸ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۵۳ ردیف ۱۱۸ شماره ۴
سید وحید موسویان ریزی احمد سقز ۱۳۶۹/۴/۱۹ درگیری با ضد انقلاب تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۴۰ ردیف ۴۱ شماره ۱
سید محمدعلی میر شاه ولد حسین آقا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۵۳ ردیف ۵۱ شماره ۱۴
سید محمدجعفر میرمحمدی سید خلیل حاج عمران ۱۳۶۵/۷/۵ کربلای ۲ تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۵۳ ردیف ۶۵ شماره ۱۷
شعبان نصیری امیرحسین موصل ۱۳۹۶/۳/۵ آزادسازی موصل تهران تهران بهشت زهرا (س) قطعه ۲۹ ردیف ۲۱ شماره ۱۰
علی اکبر احمد نیک بخش محمد ماووت بهمن ۶۴ والفجر۸ تهران چهاردانگه گلزار شهدای امام زاده عباس
جواد تاجیک باغ خواص عین الله مهران ۱۳۶۵/۴/۱۸ کربلای ۱ تهران ری – سعید آباد سعیدآباد – امامزاده عبدالله قطعه ۱ ردیف ۴ شماره ۱
سروش امیری سیروس شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۴ بیت المقدس ۶ تهران شمیران تهران – امامزاده علی اکبر چیذر
خسرو حسنی دربندیخان ۶۷/۱/۸ تهران شهریار
غلامحسن ضرغام لطفعلی اسلام آباد غرب ۱۳۶۷/۵/۵ تهران ورامین ورامین – گلستان حسین رضا
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات