در سوگ عدنان

 

برادرم برخیز

برخیز و ببین چگونه همرزمانت به سوگ نشسته اند

ببین با رفتنت چه داغ بزرگی بر دلهایشان نشانده ای

ببین رفقای بامرامت، هنوز پیکر مطهرت به آغوش خاک سپرده نشده، یک دور کامل برایت قرآن ختم کردند و بدرقه ی راهت کردند

 

برخیز و ببین چقدر داغ سالها دوری از شهیدان را، تازه کرده ای

 

با رفتنت

تو از تنهایی درآمدی و آنها… تنهاتر از قبل شدند

طعم خوش آغوش خانواده و دوستان شهیدت، نوش جانت باشد

شهید محسن ایوبی – جانباز شهید عدنان اوغر