پشیمانی!

به روایت همسر برادر شهید علی قربانی

 

مرحوم منوچهر قربانی (برادر شهید علی قربانی)

سال ۱۳۶۵ بود که پسرم به دنیا آمد.

وقتی علی آقا از جبهه آمد، نوزاد را که آنموقع ۴۰ روزه شده بود، دید و پرسید: زنداداش، اسمش را چه گذاشتی؟

جواب دادم: مهدی

گفت: چرا علی نگذاشتی؟

با تعجب گفتم: خب علی آقا که داریم! شما هستید دیگر!

علی با حالت خاصی گفت: یک روزی پشیمان می شوی که چرا اسمش را علی نگذاشتی!

 

راست گفت…

دو ماه بعد که علی آقا به شهادت رسید، افسوس خوردم.

اما در عوض، پسر دومم همنام او شد. او نه تنها در نام، بلکه در رفتار و کردار نیز، بسیار شبیه عموی شهیدش است.

به لطف الهی، عنایت شهید علی قربانی، همیشه شامل حال پسرانم بوده است.

مراسم شهید علی قربانی
شهید علی قربانی – برادران اکبر اسماعیلی – رضا خانی
علی قربانی – برادرزادۀ شهید علی قربانی