فیلم معرفی شهید علی قربانی و مرحوم علی نیاکان

فیلمی که در آن

شهید علی قربانی و مرحوم علی نیاکان،

به مزاح

خود را جابجا معرفی می کنند

شهید علی قربانی می گوید: من علی نیاکان هستم
و مرحوم علی نیاکان، می گوید: من علی قربانی هستم