شرح عملیات والفجر ۸ – قسمت ۳

به همت حاج سید غلامرضا حسینی

غلامرضا حسینی

 

قسمت سوم
سیر عملیات والفجرهشت

  • ضربه نهایی

درزمستان سال ۱۳۶۴ ایران به دنبال آن بودبااجرای یک عملیات سرنوشت سازضربه نهایی رابه رژیم بعثی عراق واردکندوبارسیدن به اهداف خودجنگ راپایان دهدآقای هاشمی رفسنجانی درجلسه ای پیش ازعملیات والفجرهشت درجمع فرماندهان دردزفول گفت شماازاروندعبورکنیدوبه آن طرف برویدومنطقه فاوراتصرف کنیدماجنگ راتمام میکنیم
پیروزی دراین عملیات میتوانست تاحدودیازروندسقوط قیمت نفت جلوگیری کندگفتنی است درزمستان سال ۱۳۶۴به شدت کاهش یافته بودسپاه پاسداران تمام امکاناتش رابرای اجرای موفق عملیات والفجرهشت بسیج کرد ازجمله دهها هزارنفرازبسیجیان داوطلب که باعنوان راهیان کربلا عازم جبهه های نبردشدند به همراه تمامی واحدهای توپخانه سپاه وارتش وهمچنین موشکهای هاوک وراپیر وتعدادی ازبالگردهای هوانیروز وهواپیماهای نیروی هوایی ارتش تاان هنگام برای هیچ عملیاتی این همه امکانات ونیروپای کارنیامده بودند سپاه پاسداران درمنطقه فاوعملیات خودرا بابکارگیری دوقرارگاه نوح وکربلا برنامه ریزی کرده بود ارتش نیزقراربود همزمان درمنطقه شلمچه عملیات مستقل خودراانجام دهدقرارگاه خاتم الانبیاص هم فرماندهی واداره دوقرارگاه ارتش وسپاه رابرعهده داشت

 

  • عملیات والفجرهشت فاو

چنان که گفتیم ازچندی پیش وازاوایل سال ۱۳۶۴ سپاه پاسداران به منظورخروج ازبن بست نظامی پدید آمدا درجبهه ها وایجادتحول دروضعیت جنگ طرح کلی یک عملیات بزرگ راارائه داد عملیات والفجرهشت ازبارزترین ارزشمندترین وپیچیده ترین عملیات رزمندگان اسلام درجنگ تحمیلی وازافتخارات جاویدان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که ازدیدگاه نظامی قابلیت وظرفیت زیادی برای استفاده ازتجربیات آن وجود دارد
عملیات فاو درششمین سال جنگ تحمیلی درروز ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ درمرزجنوبی استان خوزستان ودرجنوب جزیزه آبادان آغازشدمنطقه این عملیات بسیارحساس بود ازیک طرف درناحیه ی مرزی اروندرودبودکه رژیم بعث عراق به بهانه تسلط برآن جنگ راآغازکرده بودوازطرف دیگر منطقه عملیات درتنهامسیر ارتباطی کشورعراق بادریای خلیج فارس تعیین شده بودطوری که توانست ارتباط بندرام القصرعراق راازطریق خورعبداالله باخلیج فارس مسدودکند تنهااسکله های نفتی عراق به نام سکوهای البکر والعمیه نیز درمحدوده این عملیات قرارداشتند که باجرای آن شرایط برای نیروهای مستقر درآنها دشوارشد

 

  • هدف عملیات والفجرهشت

هدف ازعملیات والفجرهشت عبارت بودازتصرف منطقه فاووپیشروی به سمت بندرام القصر وقطع ارتباط کشورعراق بادریا آقای هاشمی رفسنجانی که درهنگام اجرای عملیات فاوفرمانده عالی جنگ بود درباره هدف این عملیات چنین گفته است
عملیات والفجرهشت فاو یکی ازعملیاتهایی که برای ختم جنگ طراحی کرده بودیم هدف این بود که ازجاده ساحلی به بندرام القصربرویم یکی ازتحلیل های مااین بوداگردریاراازعراق بگیریم ورابطه عراق رابادریاقطع کنیم وآتش بس شودعیبی ندارد چون عراق نمتواند حمله کندتحلیل درستی هم بود به علاوه کشورهای جنوب خلیج فارس هم وقتی ببینند مادرآنجا هستیم حتما ملاحظه میکردند طرح مکملی هم داشت چون ازاولی که طراحی کرده بودیم نمی خواستیم وارد شهربصره شویم ملاحظات انسانی داشتیم که به مردم بصره آسیب نرسد
این عملیات یک روند تدریجی ومتناسب باشرایط برای ایجاد فشارسنگین نظامی به رژیم بعثی عراق وقدرت های منطقه ای وبین المللی حامی وی به منظور پایان دادن به جنگ طراحی گردید ابتکارجدید ایران دراین عملیات عبارت بود ازانتخاب یک منطقه عملیاتی درآن سوی اروندرود به منظوراجرای عملیاتی سرنوشت سازبرای پایان دادن جنگ تحمیلی طبیعی بود باموفقیت دراین عملیات موازنه قوابه سود ایران تغییر می یافت

 

ادامه دارد ۰۰۰