هم قسم

خاطره  «رضا تقی زاده»     در مرحله دوم عملیات کربلای 5 بیسیمچی شهید مسلم اسدی بودم. او در آن مقطع، مسئول دسته ویژه بود. حجم آتش بسیار شدید بود... دشمن پرژکتورهایش را انداخته بود روی منطقه، زمین را شخم می زد و در کسری از ثانیه، سانتیمتر به سانتیمتر را مورد اصابت قرار می داد.   بچه های دسته ویژه جلوتر از بقیه گردان، باید می رفتند خط را می شکستند تا بقیه وارد عمل شوند. مدام نیروهای دیگر می آمدند به مسلم گزارش میدادند و میرفتند. هوا هنوز تاریک بود... بوی بارو...
بیشتر