آزاده محمد ملکی

  شناسه نام: محمد نام خانوادگی: ملکی تاریخ اسارت: 21 بهمن 1364 عملیات: والفجر 8 یگان: لشکر 10 سیدالشهدا - گردان علی اکبر - معاون دسته     زندگینامه از کردستان شروع شد. اعزام مجدد بودم. بعد از یک درگیری، توفیق شد و با حاج احمد کاظمی و برادر آسمانی آشنا شدم. حاج احمد از من خوشش آمد و بعد از وارد شدن به مقر ها و محور امام حسن، به عنوان معاون منسوب شدم و بعد از آن هم مسئول پایگاه. حال و هوای جنوب داشتم. به هر زحمتی بود تسویه ام را گ...
Read More