میل ندارم!…

خاطره حاج اکبر اسماعیلی درباره شهید مهدی عین اللهی     همیشه آخرین نفر، سر سفره می آمد و اولین نفر هم بلند می شد. «مهدی» خوب می دانست غذا کم است می دانست که جنگیدن انرژی زیادی از بچه ها می گیرد و اغلب با این غذای کم، سیر نمی شوند، به همین خاطر، عمداً کم غذا می خورد. چیزی که او به آن میل نداشت، دنیا بود..   امثال مهدی کم نبودند؛ کسانی که گرسنگی را تحمل می کردند تا دوستانشان چند لقمه ای بیشتر بخورند. کسانی که وانمود می کردند که میل ندارند و سهمیه ...
Read More