آمادگی برای انجام مأموریت در منطقه سومار

آمادگي براي انجام ماموريت در منطقه‌ سومار (سال 65)   در تاريخ 25/2/65، آن دسته از نيروهاي گردان که پس از انجام عمليات سيدالشهدا به مرخصي رفته بودند، به منطقه بازگشته و در كنار درياچه‌ي سد تنظيمي دز مستقر شدند. در اواخر ارديبهشت 65، به گردان ماموريت جديدي در منطقه‌ي سومار ابلاغ شد. از اين رو،‌ نيروهاي گردان از اردوگاه خود در ضلع شمالي سد تنظيمي دز به سوي منطقه‌ي سومار اردوکشي کرده و در مجاورت ارتفاع کاسه‌گران در يک پادگان (امروزه به نام پادگان آموزشي شهيد ثابتخواه شناخته مي شود) مست...
Read More