شوخ و شیرین

لحظاتی لطیف از خاطرات شهید جواد رهبر دهقان     قاسم یکه فلاح: آقا جواد تعریف می کرد: «من یه دوستی دارم که وقتی میخواد به من بگه من کوچک شما هستم، میگه من به شما کوچکم.» بعد آقا جواد می خندید و می گفت: «انگار اون لباسه، منم میخوام بپوشمش که میگه من به شما کوچکم...» البته من آن دوست ایشان را نمی شناختم و غیبت نمی شد. اتفاقا آقا جواد اهمیت فوق العاده ای به دوری از غیبت می داد.     سید علاءالدین میربزرگی: آقا جواد میگفت: «ما این عید برنج میخوری...
Read More