شطرنج‌باز

  شهید مسلم اسدی فرمانده ای که از نیروهایش تک تک، مثل مهره های شطرنج استفاده می کرد... به روایتِ فرمانده گردان علی اکبر: سردار حمید تقی زاده     مسلم؛ شجاعت هوشمندانه ای داشت. در عملیات جزیره شلحه، هدف بسیار سنگین بود، شب که میخواستیم وارد شویم، گروهان ها راه را گم کردند. یکی از گروهان ها اصلا به خط نرسید و مجروح و پراکنده شدند و فرمانده و بیسیمچی اش هم تیر خوردند. گروهان دیگر هم تقریبا درب و داغان شده بودند... مسلم را که آن موقع در دسته ویژه بود، آوردیم...
Read More