نام و مرام

درباره شهید علی قربانی و شهید حسن ضرغام     نام عمو را یدک می کشد و مرام دایی را... دایی و عمو دست به دست هم داده اند تا حالا حسنِ 25 ساله، جانباز مدافع حرم باشد. او که حالا در حسرت دیدار رفقای شهیدش می سوزد، تعریف می کند که دایی علی و عمو حسن، نقش مهمی در زندگی اش داشته اند. حسن هیچوقت دایی و عمویش را ندیده، اما آنها همیشه حسن را می بینند و مراقبش هستند. او تعریف می کند: دوم دبستان بودم. سر کلاس، مشغول امتحان بودیم. فکر تقلب به سرم زد. همین که خواستم...
Read More