شهید مرتضی گودرزی مومنی

شناسه نام: مرتضی نام خانوادگی: گودرزی مومنی نام پدر: کریم تاریخ تولد: 10 تیر 1350 سن: 16 سال تاریخ شهادت: 15 تیر 1366 محل شهادت: ماووت - دوقلو عملیات: تکمیلی نصر 4 یگان: لشکر 10 سیدالشهدا - گردان علی اکبر مزار: تهران - بهشت زهرا - قطعه 29 ردیف 163 - شماره 16/26     تصاویر
Read More