مصاحبه با برادر “محمدصادق باغستانی”

این مصاحبه به صورت مجازی و به همت "جانباز علیرضا نوروزی" انجام گرفته است.   قبل از حضور در جبهه به چه کاری مشغول بوده اید؟  قبل از حضور در جبهه دانش آموز دبیرستان بودم.   اولین اعزام شما از کدام شهر، پایگاه و منطقه (سپاه یا بسیج) صورت گرفته است؟ اولین  اعزامم بهمن 1362 از  طریق بسیج  شهرستان کرج به گردان ابوذر لشگر 27 محمد رسول الله(ص) انجام شد. اولین عملیاتی که شرکت کردم؛ بدر بود. در این عملیات، به عنوان پیک حضور داشتم.   اعزامهای شما در چه تاریخی و ب...
Read More