صبر باید کرد…

دلنوشته حاج غلام خرمجاه برای جانباز شهید عدنان اوغر   عدنان اوغر؛ رزمنده شجاع و مظلومی بود. وقتی شنیدم روح بزرگش از کالبدش پر کشیده و به ملکوت اعلی پیوسته، گویی تمام غمهای عالم بر روی قلبم سایه افکند... خاطراتی که با او در جبهه های حق علیه باطل داشتم، به سرعت از مقابل چشمانم عبور کرد... *** یادم می آید به عیادتش که رفته بودم، وقتی با دیدن بدن لاغر و نحیفش روی تخت، اشکم سرازیر شد، تلاش کردم متوجه گریه ام نشود، اما او لبخندی زد و گفت: این هم امتحان حضرت حق هست، باید صبر کر...
Read More