میل ندارم!…

خاطره اکبر اسماعیلی درباره شهید مهدی عین الهی     همیشه آخرین نفر، سر سفره می آمد و اولین نفر هم بلند می شد. «مهدی» خوب می دانست غذا کم است و جیره بندی شده. می دانست که جنگیدن انرژی زیادی از بچه ها می گیرد و اغلب با این غذای کم، سیر نمی شوند، به همین خاطر، عمداً کم غذا می خورد.     امثال مهدی کم نبودند؛ کسانی که گرسنگی را تحمل می کردند تا دوستانشان چند لقمه ای بیشتر بخورند. کسانی که وانمود می کردند که میل ندارند و سهمیه شان را می دادند نفر ...
Read More