نماز جماعت

خاطره از محمد حسن شاکری درباره  «شهید مسلم اسدی» تاریخ مصاحبه: 12 آذر 1366   شهید مسلم اسدی اهمیت زیادی برای نماز جماعت قائل بود:   یکی دو روزی بود به دلایلی، در اردوگاه اعلام شده بود که «نماز جماعت برقرار نمی باشد.» در حسینیه گردان نشسته بودیم که مسلم وارد شد و دید که یکی از بچه ها در حال خواندن نماز است. بلند گفت: «بچه ها همه پشت سر برادر .... » همه سریع رفتند صف بستند و مشغول نماز جماعت شدند. بعد از اتمام نماز، آن برادر از خجالت بدون این که حرفی بزند از حسینیه...
Read More