رئوف

شهید جواد رهبر دهقان به روایتِ محمود بابایی (باجناق شهید)                                                     شاید بزرگترین لطفی که خداوند در زندگی به من کرد؛ فراهم شدن اسباب رفاقت با جواد رهبر دهقان بود... من و او از کودکی با هم در یک محله بودیم. پدر من و جواد در کارخانه قند همکار بودند و ما هر دو در خانه‌های سازمانی کارخانه ساکن بودیم. من و حسن بهمن پور و جواد رهبر دهقان و فرزین شهسواری، همیشه با هم بودیم... درست مثل 4 برادر جواد انقدر جاذبه داشت که هر فرد تازه واردی...
Read More