گوشه نشین!

   خاطره‌ی  ابوالفضل کاهه درباره  شهید مهدی عین‌اللهی   شهید مهدی عین اللهی بسیار بزرگوار بود، آنقدر که اگر غریبه ای وارد جمع مخابرات گردان می شد، نمی توانست حدس بزند که مسئول مخابرات کیست! او همیشه در گوشه ی جمع می نشست که زیاد به چشم نیاید... سجده های بعد از نمازش طولانی بود و همراه با هق هق گریه. هر چه به او می گفتیم، چیزی نمی گفت. حتی گاهی به او تیکه می انداختیم، اما او فقط می خندید و چیزی نمی گفت.     هدیه به روح مطهر شهید مهدی عین اللهی صـــ...
Read More