فرماندۀ با حال!…

خاطره مهدی حاج محمدی   زمانی که وارد اروگاه کوثر شدیم و به گردان علی اکبر علیه السلام رفتیم، بچه‌ها گفتند: محسن ایوبی (فرمانده گروهان)؛ فرمانده ای شوخ است، اما در عین حال، خیلی هم جدی است. تصمیمم گرفتیم با ایشان یک شوخی بکنیم و درواقع، فرمانده را محک بزنیم! دست به کار شدیم... خاکهای ماسه ای جلوی چادر را کندیم و یک چالۀ عمیق ایجاد کردیم. بعد روی آن را با پلاستیک پوشاندیم و کمی شن ریختیم تا آن را بپوشاند. ظرف میوه را سمت چادر گذاشتیم و همین که سر و کلۀ آقا محسن پیدا شد، صدایش...
Read More