بیت المال

خاطره علی شهبازی درباره شهید اصغر اسکندری   روزي در منطقه "شاخ سومر" مشرف به "سد دربنديخان" و شهر حلبچه عراق بودیم. شهید اصغر اسکندری جهت آوردن مهمات، به سمت شاخ شميران حركت كرد. وقتی رفت تا 2 روز خبری از او نشد!...   دو روز بعد، وقتی آمد، بچه ها از دیدنش خیلی خوشحال شدند. احوالش را جویا شدند و علت دیرآمدنش را پرسیدند... اصغر تعریف کرد که: «مسیر دشوار بود. قاطر به ته دره سقوط كرد. تمام مهمات به ته دره ريخت و حتي خود قاطر هم به ته دره رفت.»   شهید اصغر اسکند...
Read More