مأموریت پدافند در ارتفاعات حاج عمران

با توجه به عدم استمرار عمليات کربلاي2، احتمال شرکت گردان در اين عمليات نيز پايان يافت ولي با توجه به‌ضرورت حفظ بخشي از مناطقي که در جريان اين عمليات آزاد شده بود، در تاريخ 12/6/65 ماموريت پدافند از ارتفاعات گردکوه (شهيد صدر) که در شب عمليات توسط رزمندگان لشکر 9 بدر آزاد شده بود،‌ به گردان علی‌اکبر محول شد. متعاقب اين ماموريت، نيروهاي گردان به‌سوی ارتفاعات يادشده حرکت کردند و در شياري که پشت اين ارتفاع قرار داشت،‌ رفتند. اين شيار محل مناسبي براي استقرار افراد بود چراکه از ديد و تير دشمن در اما...
Read More