پدافندی در منطقه عملیات کربلای ۸

ماموریت پدافندی کربلای8   پس از اتمام دوره مرخصی، نیروهای گردان به اردوگاه کوثر بازگشتند. در تاریخ 17/2/66، مأموريت پدافندي از منطقه عمليات كربلاي8 به گردان محول شد. و متعاقب آن در 20/2/66، نیروهای گردان به‌اتفاق يك دسته از نیروهای ادوات شامل 2 يا 3 قبضه خمپاره‌انداز 81 میلی‌متری و يك قبضه دوشكا به منطقه اعزام شدند. پس از 3 روز پدافند و اجرای آتش بر موضع دشمن، نیروهای گردان در تاریخ 23/2/66 از منطقه خارج شده و به اردوگاه کوثر بازگشتند. در تاریخ 25/2/66، خبر اردوکشی به نیروهای گردان...
Read More