پیشقدم

خاطره   عـلی عیسـایی درباره   شهید حسین جامد     خاص و خواستنی من و شهید حسین جامد چند سالی با هم بودیم و در طول این مدت، درسهای زیادی از او گرفتم. ما با هم در گردان قمر بنی هاشم بودیم؛ در یک دسته و یک گروهان. وقتی که گردان قمر برای مدتی منحل شد، من و حسین جامد و تعدادی دیگر از بچه ها که حدودا یک دسته می شدیم، به گردان علی اکبر رفتیم. جو گردان قمر بنی هاشم، داش مشدی و پهلوانی و لوطی گری بود و در گردان علی اکبر، جو معنوی غالب بود. و حسین که هم آن را داشت و هم این ر...
Read More